LEONhuis

LEONhuis

De droom ontstond enkele jaren geleden wanneer een aantal leerkrachten en directeurs uit het basisonderwijs, samen met collega’s van de KHLim (nu UCLL), hun bezorgdheid uitten over kinderen die hun getuigschrift lager onderwijs niet halen, de zwakke vooruitgang van de doorstroming van jongeren uit kansarme milieus naar het hoger onderwijs en over de gestage groei van het aantal drop outs, faalangstige en depressieve jongeren.

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen.
Het Leonhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt / wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving. Het uitgangspunt is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid.

Op langere termijn kan het Leonhuis zich ontpoppen als een onderwijs- en welzijnscentrum waar expertise wordt opgebouwd en gedeeld. Leerkrachten en onderwijsbetrokkenen uit andere scholen (over netten heen), maar ook vrijwilligers, buurtbewoners… kunnen hun expertise ter beschikking stellen enerzijds, maar kunnen ook tijdelijk komen meedraaien om expertise op te doen anderzijds.

Het Leonhuis is gestoeld op twee onlosmakelijk verbonden focusgebieden, met als doel het bijdragen aan de optimalisering van gelijke onderwijskansen voor leerlingen:
Hedendaags en toekomstgericht onderwijs, gedeeld met de gemeenschap, voor leerplichtigen tot 18 jaar.
Versterking van de sociale omgeving in alle facetten van het leven.

Wat houdt dit precies in?
Door de vele ontmoetingskansen en vormingsmogelijkheden die het Leonhuis biedt, leren alle betrokkenen elkaar op een andere manier kennen én waarderen. Dit leidt tot een anders kijken naar elkaar en naar elkaars cultuur.
In het Leonhuis is iedereen welkom en krijgt iedereen de kans een zinvolle rol te vervullen, die aansluit bij eigen talenten, bij eigen passie. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een doorbreken van muren tussen culturen, waardoor onderlinge bestuiving en bevruchting mogelijk is die leidt tot een ongeziene rijkdom wanneer iedereen het beste van zichzelf kan geven.
Het Leonhuis bouwt dus mee aan een transculturele samenleving, waar nieuwe burgerzin een feit is én ‘SAMENkracht‘ het toverwoord.

We zijn ervan overtuigd dat het Leonhuis de kans biedt om kleine gemeenschappen te laten groeien die kiezen voor nieuwe vormen van samenwonen en breed sociaal engagement. Kleine groepen van mensen die 24u op 24 hun deuren willen openzetten voor mensen die warmte en nabijheid zoeken, die toekomst zoeken. Nieuwe kleine gemeenschappen die in deze tijd een Leonthuis willen bieden aan mensen in nood (kinderen, jongeren, dropouts, vluchtelingen).